ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Nr 5 w Lubsku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie

Obwieszczenie:Dyrektora Przedszkola nr 5 w Lufsku z dnia 15 września 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Przedszkola nr 5 w LufskuNa podstawie §44 ust. 2Statutu Przedszkola nr 5 w Lufsku ogłasza się tekst jednolity Statutu Przedszkola Nr 5 w Lufsku z dnia 15 września 2016 roku stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami rady pedagogicznej.
25 lutego 2014 Uchwałą Nr 1 /2014Uchwałą Nr 3/2014 z dnia 30 czerwca 2014Uchwałą Nr 5/2014 z dnia 29 sierpnia 2014Uchwałą Nr 1/2015 z dnia 20 kwietnia 2015Uchwałą Nr 5/2016 z dnia września 2016 Dyrektor Przedszkola Nr 5 w Lubsku                         Dorota Busz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 5 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miszkurka Henryka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miszkurka Henryka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-19 21:17:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-26 12:48:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-26 12:56:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koncepcja Przedszkola

Akapit nr 1 - brak tytułu

Koncepcja pracy przedszkola
Wizja przedszkola:
v     Dobre przedszkole powinno zapewnić każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowane, bezpieczny , radosny i wszechstronny rozwój. Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, wyrównywanie szans, a w szczególności promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych,
v     Oferty edukacyjne stwarzają  warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności . Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Respektuje więzi rodzinne w organizacji grup wychowawczych, co znajduje uznanie w ocenie rodziców,
v     Koncepcja Pracy Przedszkola ukazuje dynamikę zmian oraz dążenie do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele osiągane są dzięki spranemu zarządzaniu i kierowaniu placówką , kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej. Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy.
v     Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z Koncepcją Pracy przedszkola . Nowa forma prowadzenia spotkań z rodzicami integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu informacji, łamie dotychczasowe stereotypy udziału rodziców w fazie planowania , realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców.
v     Wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne dostosowane do potrzeb rodziców. Wypracowany system opiekuńczy powoduje poszerzenie zakresu pomocy psychologicznej i logopedycznej, uwrażliwia pracowników przedszkola , rodziców na jakość żywienia dzieci, aktywność ruchową i zajęcia na powietrzu. Dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych znajdują pomoc dzięki dobrej współpracy dyrektora z instytucjami społecznymi. Przedszkole ma opracowany program współpracy ze szkołą, którego celem jest przygotowanie dzieci do bezstresowego podejmowania obowiązków szkolnych.
           Misja przedszkola:
Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.
Cele strategiczne :
1.      I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
·         Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
·         Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
1.      II. Procesy zachodzące w przedszkolu.
·         Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
·         W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych..
1.      III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
·         Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
·         Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego
i lokalnego.
·         Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
Cele szczegółowe
·         Realizacja założeń reformy oświatowej.
·         Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
·         Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
·         Wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci.
·         Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
·         Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
·         Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu
·         Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji
i wychowania dzieci.
·         Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
·         Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
·         Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.
Kryteria sukcesu
·         Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
·         Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
·         Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
·         Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
·         Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
·         Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku a także pomieszczeń wewnątrz przedszkola,
·         Realizacja autorskich programów edukacyjnych,
·         Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
·         Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
·         Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
·         Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
·         Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media
·         Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.
·         Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji
w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
 
  
DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA
 
Sposoby motywacji dzieci:
Stosowane nagrody:
- pochwała indywidualna,
- pochwała przed całą grupą,
- pochwała przed rodzicami,
- oklaski,
- emblematy,
- przydział funkcji.
Stosowane kary:
- brak nagrody,
- upomnienie ustne,
- czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
- chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
- poinformowanie rodziców o zachowaniu.
Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:
- przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
- półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,
- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,
- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.
Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
·         prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
·         teczek prac i innych dokumentów,
·         arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
·         albumów, kronik,
·         materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
·         rozmów.
 
Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:
Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
·         ankiet,
·         rozmów z nauczycielami, rodzicami,
·         hospitacji,
·         obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
·         arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,
·         innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.
Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.
 Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:
·         nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,
·         nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
·         informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
·         rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
·         na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
·         informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
 
SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU
 
Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
·         szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:
·         podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej,
·         współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  szkołą podstawową,  nadleśnictwem, Kołem łowieckim, PTTK,  policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi itp.,
·         włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze  lokalnym i ogólnokrajowym.
Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:
1. Programie wychowana przedszkolnego „ Nasze przedszkole” : Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby- Żabińskiej
2. Programach autorskich nauczycielek przedszkola.
3. Rocznym planie pracy.
 
 
SYLWETKA ABSOLWENTA
 
Absolwent Przedszkola:
 
-   jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
-   ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
-   potrafi współdziałać w zespole,
-   jest zainteresowany nauką i literaturą,
-   jest samodzielny,
-   jest aktywny w podejmowaniu działań,
-   lubi działania twórcze,
-   jest wrażliwy estetycznie,
-   akceptuje zdrowy styl życia,
-   ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
-   cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
-   czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 
Cele strategiczne
Cele szczegółowe
 
. I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
 
 
 
 
 
Realizacja założeń reformy oświatowej,
 
Zapewnienie funkcji opiekuńczych , wychowawczych i kształcących a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
 
Dbanie o wysoki pozom pracy wychowawczo- kształcącej a także atrakcyjna ofertę edukacyjną,
 
Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy Kadry pedagogicznej,
 
Ścisła współpraca z rodzicami , jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci,
Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka,
Nauczycielki proponują nowatorskie formy współpracy z rodzicami.
 
II. Procesy zachodzące w przedszkolu
Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych
 
 
 
Zapewnienie funkcji opiekuńczych , wychowawczych i kształcących a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci,
Realizacja założeń reformy oświatowej,
 
Wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci,
Promowanie zdrowego stylu życia dziecka domu i w przedszkolu,
Dbanie o wysoki pozom pracy wychowawczo- kształcącej a także atrakcyjna ofertę edukacyjną,
Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy Kadry pedagogicznej,
 
 
 
 III .Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole jest integralnym elementem środowiska , w którym działa
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa .
 
Ścisła współpraca z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci,
Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi , organizacjami  i instytucjami działającymi na terenie miasta,
Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności
  
 
Wskaźniki efektywności Koncepcji Pracy
 
Cele strategiczne
Wskaźniki
 I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.
 
Sprawozdania z prowadzonych programów i innowacji.
Protokoły zebrań z rodzicami, zeszyt kontaktów indywidualnych
Normy zachowań w każdej grupie
Biblioteka przedszkolna
Gazetka przedszkolna – „ Nasze sukcesy „
Sprawozdania z zajęć  otwartych, warsztatów,  spotkań ze specjalistami
Harmonogram imprez
Plany współpracy z rodzicami -  zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, warsztaty
Większa liczba rodziców biorących udział w życiu przedszkola
Postępy dzieci widoczne w konkursach
Pozytywne wyniki wizytacji
Cała Polska czyta dzieciom- księga „czytających” gości
Dobra opinia większości rodziców o pracy nauczycieli
Porozumienie z radą rodziców
 
 II. Procesy zachodzące w przedszkolu
Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych
 
.
 
 
Zapisy w dziennikach świadczące o systematycznej pracy
Programy autorskie i innowacje
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
Między przedszkolny i szkolny  Turniej sportowy
Scenariusze zajęć metodami twórczymi: Orffa, Kniessów, Labama, Sherborne
Scenariusze zajęć koleżeńskich z wykorzystaniem elementów kinezjologii edukacyjnej
Pakiet materiałów do realizacji programu
Kontrakty grupowe
Dzień Babci, Dziadka, Matki, Ojca- Harmonogram imprez wewnątrzprzedszkolnych
Przedstawienia w wykonaniu dzieci
Pozytywne wyniki hospitacji – osiągnięcia edukacyjne dzieci
Uroczystości o charakterze patriotycznym
Raport z diagnozy dzieci
Konkursy o tematyce higienicznej, zdrowotnej , zasad bezpieczeństwa
Systematyczne dyżury dzieci
Bogate posiłki
Pozytywne opinie większości rodziców o dobrych nawykach dzieci
Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola
Pozytywna ocena z wizytacji
Wyróżnienia w konkursach
Protokoły zebrań z rodzicami
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez nauczycielki z kwalifikacjami
Program  edukacji europejskiej  „ Polak , Przedszkolak, Europejczyk „oraz artystycznej” Mały artysta”
Innowacja „ W krainie baśni i bajek”„
 III .Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
Przedszkole jest integralnym elementem środowiska , w którym działa
Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego,
Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki w których działa .
 
Odznaka turystyczna DOT PTTK
Pozytywne opinie większości rodziców o uczęszczaniu dzieci do przedszkola
Wyróżnienia w konkursach środowiskowych
Udział w uroczystościach o zasięgu lokalnym
Protokoły zebrań z rodzicami
Strona internetowa placówki
Wysoki udział rodziców w zajęciach otwartych
Zaangażowanie rodziców w organizowaniu uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych
Udział rodziców w spotkaniach grupowych
Zmodernizowana baza przedszkola
Skuteczna polityka kadrowa
Festyn rodzinny
Pozytywna ocena wizytacji
 
Opis ewaluacji Koncepcji Pracy Przedszkola
Ewaluacja będzie przeprowadzana trzystopniowo.
Etapy zbierania danych
Cele ewaluacji
bieżące obserwowanie realizacji zadań
 • ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z harmonogramem
 • doskonalenie realizowanego programu (wprowadzanie koniecznych zmian)
po zakończeniu każdego roku realizacji programu
 • sprawdzenie, które cele szczegółowe zostały osiągnięte
 • doskonalenie trwającego programu (wprowadzanie koniecznych zmian)
 • ocena stopnia zaangażowanie pracowników w realizację programu
 • zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki
po zakończeniu realizacji całego programu
 
 • oszacowanie efektów działania programu (udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele strategiczne?)
 • ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu
 • zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki
 
Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji (programu) i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor, a jej wyniki przedstawiane są na posiedzeniach rady pedagogicznej.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Nr 5 w Lubsku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Henryka Miszkurka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Henryka Miszkurka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-08 12:44:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-08 12:45:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-08 13:03:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »