ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Nr 5 w Lubsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inspektor Ochrony Danych:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-21 21:09:01 przez Henryka Miszkurka

Akapit nr - brak tytułu

Inspektor  Ochrony Danych:
 
Pan Sebastian Banaszak
 
Kontakt: email 
 
Tel: 537 488 294
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr  5 w Lubsku, które reprezentowane jest przez Dyrektora ( adres ul. J. Korczaka 2a 68-300 Lubsko, tel : 68 457 35 22, email : 
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email:   lub pisemnie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. b)
ww. Rozporządzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, oraz w celach
archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów
archiwalnych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia
administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na
polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa
członkowskiego.  Pani/Pana dane będą udostępnione również podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z
Administratorem.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także -
 w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony